Όροι χρήσης

Με τη χρήση του ιστότοπου αναγνωρίζετε ότι η ιδιοκτησία και τα δικαιώματα συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των δημιουργών στα προϊόντα ή σε κάποιο μέρος αυτών παραμένει ιδιοκτησία του φωτογράφου απολύτως για δική του χρήση με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης της έκθεσης και των διαγωνισμών. Απαγορεύεται ρητά η λήψη των φωτογραφιών και η ανάρτηση τους σε οποιοδήποτε ιστότοπο, κοινωνικό δίκτυο ή έκθεση χωρίς το διακριτικό τίτλο του φωτογράφου επάνω καθώς και την άδεια του. Η μη τήρηση του όρου διώκεται ποινικά.

Προκειμένου να δεσμευτεί ο φωτογράφος για συγκεκριμένη ημερομηνία της οποιαδήποτε τελετής προκαταβάλλεται ποσό, το οποίο δεν επιστρέφεται στους αφετέρου συμβαλλομένους για κανένα λόγο και αιτία, συμπεριλαμβανομένων των πιθανοτήτων να μην τελεστεί το μυστήριο ή εφόσον για λόγους μη υπαιτιότητας του φωτογράφου δεν παρασχεθούν οι συμφωνημένες εργασίες. Σε περίπτωση αναβολλής είναι στην διακριτική ευχέρεια του φωτογράφου αν θα αναλάβει τη νέα ημερομηνία χωρίς κυρώσεις. Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη καταβολής της προκαταβολής ο φωτογράφος δεν έχει ουδεμία υποχρέωση να παραστεί και να τελέσει τις συμφωνηθείσες εργασίες. Σε περίπτωση συνδρομής γεγονότος ανωτέρας βίας, ενδεικτικά αναφερομένων των περιπτώσεων της φωτιάς και της ασθένειας του φωτογράφου, εφόσον δεν μπορεί να εκπληρώσει προσηκόντως τα καθήκοντά του, αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει όποια καταβολή χρημάτων έχει πραγματοποιηθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή, συμπεριλαμβανομένης και την αρχικής προκαταβολής προς δέσμευσης της ημερομηνίας του. Με την καταβολή της προκαταβολής αποδέχεστε αυτομάτως τους παραπάνω όρους.